Sparta Białołęka

Uczniowski Klub Sportowy

Nie zawsze wygrywa ten, kto osiągnie najlepsze wyniki

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID19

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID19

bazujący na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN

Procedura obowiązuje od dnia 03.09 2020r.

I. Cel

Zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem COVID 19.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w klubie przy ul. Leśnej Polanki

III. Organizacja zajęć sportowych

 1. Zajęcia sportowe odbywają się w formie stacjonarnej, zgodnie ze statutem.

IV. Wejście do budynku szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Zawodnicy mogą być przyprowadzani do Klubu i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Klubu opiekunowie i zawodnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający zawodników nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
 4. Osoby odprowadzające dziecko do Klubu stosują się do procedur wewnątrzszkolnych oraz wskazówek pracowników szkoły. Zobowiązane są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk)
 5. Zawodnicy przychodzą do Klubu wyposażeni w maseczkę ochronną/przyłbicę, którą zakładają w strefie ogólnodostępnej (wejście, wyjście ze szkoły,) lub na polecenie trenera/ innego pracownika.
 6. Ogranicza się przebywanie w Klubie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 7. Osoby, które nie stosują się do obowiązujących w szkole procedur będą proszone
  o opuszczenie terenu Klubu.

V. Przemieszczanie się w budynku klubowym

 1. W szatni sportowej mogą przebywać jednocześnie zawodnicy jednej grupy zachowując odpowiednią odległość i środki ochrony osobistej.
 2. Szatnię należy opuścić niezwłocznie po pozostawieniu okrycia i zmianie obuwia lub przebraniu się.
 3. Osoby poruszają się zachowując dystans 1,5 m pomiędzy sobą. Zabrania się przebywania w skupiskach.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać dwie osoby.
 5. Przemieszczając się po terenie Klubu wybieramy najkrótszą drogę.
 6. Unikamy kontaktu fizycznego, m.in. nie podajemy rąk na powitanie.
 7. Unikamy niepotrzebnego dotykania przedmiotów.
 8. Podczas kichania/kaszlu należy zasłaniać usta i nos przedramieniem oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

VI. Zachowanie bezpieczeństwa na sali gimnastycznej/boisku szkolnym

 1. Na zajęciach w Klubie zawodnicy nie korzystają z maseczek. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z zawodnikami z innych grup sportowych zawodnik zakłada maseczkę.
 2. Przybory do ćwiczeń (piłki, pachołki, stoły do tenisa stołowego itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane (min. raz dziennie).
 3. Sala gimnastyczna, w której przebywają zawodnicy, wietrzona jest przez trenera przynajmniej raz na godzinę.
 4. Trener dba o to, aby zawodnicy często i regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu do Klubu, po skorzystaniu z toalety, po skończonych zajęciach sportowych
 5. Wszyscy zawodnicy zachowują odległość pomiędzy sobą nie mniej niż 1,5 m.

VII. Zasady utrzymywania czystości w pomieszczeniach

 1. Przy wejściu do budynku Klubu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązane są korzystać wszystkie wchodzące do budynku osoby dorosłe oraz instrukcja: "jak skutecznie dezynfekować ręce".
 2. Pracownicy Klubu zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki i zobowiązani są do ich stosowania w razie konieczności.
 3. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. W pomieszczeniach, z których korzystają zawodnicy i trenerzy wywieszone są instrukcje: "jak skutecznie myć ręce, jak skutecznie dezynfekować ręce, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę, jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki".
 5. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych osoba podejrzana zostanie odizolowana przez trenera od pozostałych zawodników.
 6. Przy wejściu do Klubu znajdują się numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

VIII. Kwestie organizacji nieujęte powyżej będą rozstrzygane na bieżąco pozostają w dyspozycji Zarządu Klubu.

Pliki cookie pozwalają nam oferować lepsze usługi. Korzystając z naszej strony, akceptujesz ich wykorzystywanie. Chcę dowiedzieć się więcej